90 år fødselsdag

Kære medlemmer

I dag er det 90 år siden Hjortekær Grundejerforening havde stiftende generalforsamling, den 17. november 1924. Meget vand er løbet i åen, Verden har set en del krige, jordens befolkningstal er steget fra 2 mia. dengang til 7½ mia. i dag. Kongens Lyngby havde godt 7000 indbyggere, i dag ca. 55000. Og hvad med Hjortekær?

 

Som I vil kunne tyde af vedlagte kopi fra den første side af foreningens protokol – den befinder sig nu i lokalhistorisk arkiv – var noget af det, foreningen skulle: ”… tage sig af Vejsager og Ejendomsskatter, særlig med Henvisning til den skandaløse Ansættelse af Ejendomsskyld på Ejendommene….”

 

Man var effektive dengang. Samme aften havde man valgt bestyrelse på 5 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer med suppleanter. Dagen efter konstituerede man sig, og en uge efter var der ekstra generalforsamling,

hvor man vedtog love for foreningen og i øvrigt vedtog ”…at Kassereren for Opkrævning af Kontingent erholder 10 % heraf…”

 

Der er mange andre pudsigheder at læse i protokollen. Et vilkårligt greb, 30. januar 1932: ”Der var til Politiet rettet Klage over at Ungdommen til Gene for Færdselen benyttede de offentlige Veje til Legeplads, og Politiet henvendte sig til en del Familier med Børn…”

”Til Sogneraadet var indsendt en Anmodning om at faa forøget Lygteantallet paa Hjortekærsvej og om at faa opsat en bænk paa hjørnet af Hjortekærsvej og Lundtoftevej”…….”Der var indløbet Svar om at man havde bevilget at opsætte to lamper, en paa hver side af Fortunfortet”….”Ligeledes var der Udkast til en Bænk paa Hjørnet og Sogneraadet udbad sig Grundejerforeningens Tilbud om et Tilskud til denne. Man vedtog at tilbyde 75 kr”.

Og senere i samme møde: ”…anmodning til Sogneraadet om Paatale at levende Hegn, som hænger for langt ud over Fortovet klippes, saa det ikke er til Gene for spadserende….”

 

Hyggelig læsning 90 år efter - trafik, uopdragne unger og hække, der generer fodgængerne. Sagde nogen moderne tider?

 

I august talte vi i bestyrelsen om, at vi i anledningen af jubilæet skulle bruge noget af formuen på at tilbyde Dyrehaven en ny bænk til opstil-ling på Mines høj – den til højre lige inden for lågen ved Hjortekæret.

Dyrehaven takkede nej, men besluttede i stedet for egen regning at opstille en bænk ved skolestien med udsigt over Hjortekær. Tak for det. Vi gemmer pengene, til vi finder noget andet at bruge dem til.

 

Til lykke med vores forening. Vi må alle hjælpe til at den kan fortsætte i mange år endnu. Der er nok at tage fat på med de kommende planer for området. Trafik, vidensvirksomheder og grønne arealer…. Vi kan i den forbindelse oplyse at kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor bestyrelsen har fået tilbudt to pladser. Gruppen skal især drøfte trafikforholdene – under forudsætningen at man gennemfører udbygningsplanerne. Vi deltager selvfølgelig for at kunne påvirke processen mest muligt.

 

De bedste hilsener

Hjortekær Grundejerforening

 

Arne Kraglund

 

Write a comment

Comments: 2

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.