Nyheder 2014

Tue

23

Dec

2014

Julehilsen fra Formanden

Kære medlemmer


Så er det år næsten gået. Derfor en hilsen fra bestyrelsen til alle.


Vi ser frem til

- at Vejdirektoratet kommer i gang med at bygge støjskærmen langs motorvejen. De starter til foråret, det varer hele sommeren, og den afsluttende beplantning vil ske om et år. Der er lige udgivet et nyt informationsbrev, som vi har linket til.

- med nogen bekymring over, hvad der kommer til at ske med Dyrehavegaards marker. Byplantillægget er i høring, og der er frist for indsigelser 8. januar. Planen er, at der allerede næste år skal gennemføres lokalplanarbejde for den del af markerne, som man vil inddrage. Altså at det er der, man vil i gang først, og ikke udbygge det gamle jernbanetrace mellem motorvejen og DTU. Mere info på kommunens hjemmeside, f.eks. om trafik her:

- med betydelig bekymring over, hvad der kommer til at ske i letbaneprojektet. VVM-redegørel-sen skal være klar til foråret, og det skulle undre, hvis ikke den tegner et positivt billede af projektet og nedtoner de negative sider, f.eks. omkostningerne for os alle. Jeg har for nylig haft fornøjelsen af den nye busbane fra Hans Knudsens Plads ind til byen. Effektivt, ingen ledninger, og så kan den jo bruges til biler, f.eks. ambulancer, i nødstilfælde. Det er sværere med skinner.


Vi konstaterer med en vis gru, at ejendomsskattebetalingen atter får et betydeligt vred opad. Det var ligesom da foreningen blev stiftet i 1924, som jeg refererede i vores novemberhilsen.

For at det ikke kun skal være sortsyn og bekymringer, så kan I begynde at glæde jer til vores næste generalforsamling. Som tidligere gjort har vi inviteret den siddende borgmester, Sofia Osmani til at fortælle, hvad hun vil gøre for Hjortekær. Sæt kryds i kalenderen den 9. april 2015.

Og endelig en gentaget anbefaling, som desværre ikke kan gives for tit. Sæt tidsur på lamper, så huset ser ud, som om der er nogen hjemme. Hold øje med naboens hus i denne mørke tid, det er højsæson for de skumle kræfter, der vil stjæle vores julehygge.

Må vi alle ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.


På hele bestyrelsens vegne


Arne Kraglund

1 Comments

Wed

03

Dec

2014

Update

Borgermøde vedr. byggeri på Dyrehavegårds jorder mv.


Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til borgermøde om den kommende Kommuneplan for Dyrehavegårds jorder samt tracéet vest for Motorvejen.
Denne Kommuneplan skal muliggøre gennemførelse af Lokalplaner for Dyrehavegårds jorder for det her planlagte erhvervsbyggeri.

Borgermødet afholdes nu på mandag den 8. december kl 18.30 til 21.30. Bemærk, at mødet er flyttet til kantinen på K-Nord, Trongårdsvej 44.

Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at komme til Borgermødet på mandag!

Trafikale udfordringer
Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening samt de øvrige grundejerforeningers bestyrelser omkring Dyrehavegård har været inviteret til et møde arrangeret af LTK, hvor et konsulentfirma præsenterede forslag til trafikale ændringer, som byggeriet vil medføre.

Grundejerforeningerne fremførte generelle bekymringer vedr. den forøgede trafik og trafikstøj, idet vi i videst muligt omfang ønsker vort miljø bevaret grønt med færrest mulige trafikale gener.

Bestyrelserne er inviteret til et nyt møde den 5. januar om samme emne, hvor konsulentfirmaet vil præsentere nye forslag til løsninger for trafikproblemerne.

Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening har allerede fået henvendelser fra interesserede, der vil hjælpe og stille forslag som vi kan bringe videre, men vi ønsker selvfølgelig at alle vore medlemmer deltager med indsigelser og forslag.

 

0 Comments

Mon

17

Nov

2014

90 år fødselsdag

Kære medlemmer

I dag er det 90 år siden Hjortekær Grundejerforening havde stiftende generalforsamling, den 17. november 1924. Meget vand er løbet i åen, Verden har set en del krige, jordens befolkningstal er steget fra 2 mia. dengang til 7½ mia. i dag. Kongens Lyngby havde godt 7000 indbyggere, i dag ca. 55000. Og hvad med Hjortekær?

 

Som I vil kunne tyde af vedlagte kopi fra den første side af foreningens protokol – den befinder sig nu i lokalhistorisk arkiv – var noget af det, foreningen skulle: ”… tage sig af Vejsager og Ejendomsskatter, særlig med Henvisning til den skandaløse Ansættelse af Ejendomsskyld på Ejendommene….”

 

Man var effektive dengang. Samme aften havde man valgt bestyrelse på 5 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer med suppleanter. Dagen efter konstituerede man sig, og en uge efter var der ekstra generalforsamling,

hvor man vedtog love for foreningen og i øvrigt vedtog ”…at Kassereren for Opkrævning af Kontingent erholder 10 % heraf…”

 

Der er mange andre pudsigheder at læse i protokollen. Et vilkårligt greb, 30. januar 1932: ”Der var til Politiet rettet Klage over at Ungdommen til Gene for Færdselen benyttede de offentlige Veje til Legeplads, og Politiet henvendte sig til en del Familier med Børn…”

”Til Sogneraadet var indsendt en Anmodning om at faa forøget Lygteantallet paa Hjortekærsvej og om at faa opsat en bænk paa hjørnet af Hjortekærsvej og Lundtoftevej”…….”Der var indløbet Svar om at man havde bevilget at opsætte to lamper, en paa hver side af Fortunfortet”….”Ligeledes var der Udkast til en Bænk paa Hjørnet og Sogneraadet udbad sig Grundejerforeningens Tilbud om et Tilskud til denne. Man vedtog at tilbyde 75 kr”.

Og senere i samme møde: ”…anmodning til Sogneraadet om Paatale at levende Hegn, som hænger for langt ud over Fortovet klippes, saa det ikke er til Gene for spadserende….”

 

Hyggelig læsning 90 år efter - trafik, uopdragne unger og hække, der generer fodgængerne. Sagde nogen moderne tider?

 

I august talte vi i bestyrelsen om, at vi i anledningen af jubilæet skulle bruge noget af formuen på at tilbyde Dyrehaven en ny bænk til opstil-ling på Mines høj – den til højre lige inden for lågen ved Hjortekæret.

Dyrehaven takkede nej, men besluttede i stedet for egen regning at opstille en bænk ved skolestien med udsigt over Hjortekær. Tak for det. Vi gemmer pengene, til vi finder noget andet at bruge dem til.

 

Til lykke med vores forening. Vi må alle hjælpe til at den kan fortsætte i mange år endnu. Der er nok at tage fat på med de kommende planer for området. Trafik, vidensvirksomheder og grønne arealer…. Vi kan i den forbindelse oplyse at kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor bestyrelsen har fået tilbudt to pladser. Gruppen skal især drøfte trafikforholdene – under forudsætningen at man gennemfører udbygningsplanerne. Vi deltager selvfølgelig for at kunne påvirke processen mest muligt.

 

De bedste hilsener

Hjortekær Grundejerforening

 

Arne Kraglund

 

2 Comments

Fri

22

Aug

2014

Støj fra Motorvejen

Støj fra Motorvejen
Der er nu lagt støjdæmpende asfalt på den sydgående del af Helsingørmotorvejen. Foreningen har spurgt Lyngby-Taarbæk Kommune(LTK), hvornår den nordgående kørebane får ny belægning, samt hvornår den lovede støjskærm fra Rævehøjvej til Vejporten bliver opsat. Det oplyses, at både støjskærm og ny belægning forventes etableret næste år.

Desværre bliver der ikke opsat støjskærm fra Vejporten og nordpå til Mølleåen, men Hjortekær Grundejerforening vil fortsat forsøge at få LTK til at opprioritere støjdæmpning her.

Regler vedr. byggeaffald mv.
Bemærk, at der skal anmeldes bygge- og anlægsaffald til LTK ved byggeopgaver på mere end 10m2  eller med mere end 1 ton affald senets 14 dage før opgaven påbegyndes. Se de detaljerede regler her på Kommunens hjemmeside:
http://www.ltk.dk/nedrivnings-og-renoveringsarbejder

Vejbelysning
Foreningen noterer med tilfredshed, at manglerne vedr. den nye vejbelysning tilsyneladende er udbedret i krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej samt på Vejporten.    

 

4 Comments