Nyheder 2015

Fri

05

Jun

2015

Dyrehavegårds jorder

Kære medlemmer

 

Som I sikkert allerede har erfaret, har kommunen solgt 14 ha af Dyrehavegårds jorder til Novozymes, der vil bygge en innovationscampus. Det drejer sig om ”boblen”, den centrale del af markerne længst oppe imod motorvejen.
Vi har linket til omtalen i DGO, men der er faktisk en mere udførlig animation af, hvad Novozymes vil, se deres hjemmeside: http://novozymes.com/en/news/news-archive/Pages/Novozymes-to-establish-a-new-innovation-campus-in-Denmark.aspx  Klik på det første billede.


Byggeriet forventes igangsat ret hurtigt, og den første fase forventes allerede at være færdigt om 2-3 år!

Der har været en positiv dialog imellem på den ene side grundejerforeningerne omkring arealet og på den anden side primært borgmester (Sofia Osmani) og formand for Byplanudvalget (Simon Pihl Sørensen).
Vi har for længst erkendt, at der var politisk flertal for at tage hul på markerne. Det kunne vi allerede se af de planer, der kom frem for 3-4 år siden. Ergo har det handlet om at mindske skaden. Det tror vi, er lykkedes. Imidlertid er der jo ingen garanti, og vi fortsætter derfor den tætte dialog med det formål at sikre imod overgreb på det resterende areal. Der er politisk flertal for bevarelse, men vi skal have fuglen i hånden.

 

På den korte bane har vi her i juni to dialogmøder, det ene er dedikeret til sikring af det grønne areal, det andet har trafikforholdene i fokus. Vi vil arbejde for en model, der i praksis gør det umuligt at inddrage arealet til erhverv eller bolig, så det forbliver grønt for kommende generationer. Vi vil også arbejde for, at anvendelsen bliver til gavn for flest mulige (Lyngby)borgere, uden at det på den anden side tilfører gener for os herude.

M.h.t. trafik fik vi gennemført, at der blev lavet en analyse af muligheden for en bro i forlængelse af Anker Engelundsvej med ramper til motorvejen. Analysen af broen – der godt nok var i den ambitiøse ende – viste, at det var en meget kostbar løsning (175 mio. kr), og samtidig blev der på forhånd signaleret modstand fra både Vejdirektoratet og DTU’s side. Sidstnævnte ejer det areal i traceet, som skulle eksproprieres til en sådan bro.
Hvis der kommer en ny tilslutning til motorvejen, så bliver den knyttet til Rævehøjvej, og derfor skal der arbejdes for at undgå, at den trafik så ender i Hjortekær. Det vil vi fokusere på.

Vi vil forsøge at informere om udviklingen og modtager da gerne input og kommentarer fra medlemmerne. 

 

God weekend

Arne Kraglund

 


 

2 Comments

Mon

23

Mar

2015

Dyrehavegårds jorder

Kommuneplantillæg 11A for Dyrehavegårds jorder vedtaget

 

 

Kommunalbestyrelsen har i torsdags vedtaget kommuneplantillægget for Dyrehavegårds jorder, og har dermed også sat arealet omkring den lille skov til salg.
Det betyder, at LTK nu kan gå i gang med at udarbejde de detaljerede planer for området i form af Lokalplaner.

 

Formanden og et bestyrelsesmedlem fra Hjortekær Grundejerforening var sammen med andre grundejerforeninger omkring markerne til et dialogmøde med Borgmester Sofia Osmani og Formanden for Byplanudvalget Simon Pihl Sørensen.

 

Som det fremgår af nedenstående pressemeddelelse fra LTK, så blev vor indsigelse og bekymringer mht. trafikforholdene taget alvorligt.

 

Vi vil stadig kæmpe imod den af LTK foreslåede nye afkørsel til Rævehøjvej og i stedet få en ny vejbro fra Dyrehavegård direkte til Anker Engelundsvej med til/frakørselsramper til motorvejen.

 

http://newspublicator.dk/e10/parker/pm/d5c10e6299b1fefc/mc2132819/view/

 

Husk tilmelding til Generalforsamlingen den 9. april skal være os i hænde senest den 1. april!

 

Har I ikke allerede sendt en tilmelding, så kan tilmelding ske ved at skrive til os, husk at angive navn/adresse, max. 2 pers. pr. medlem.

1 Comments

Fri

13

Mar

2015

Vores indsigelse

Kære medlemmer

 

Vi har den 10. marts indsendt vores indsigelse vedrørende udstykning af Dyrehavegårds jorder, se Link til indsigelser mv.

 

Som vi skrev i forbindelse med vores indkaldelse til generalforsamlingen, er det markerne mellem Trongårdsskolen og Rævehøjvej, der skal bygges på først. Man kunne desværre forledes til at tro, at beslutningen om byggeriet her allerede er taget, inden borgerinddragelsen er vurderet, idet det forventede salg af arealet allerede er annonceret på kommunens hjemmeside, se her:

 

http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/praeann._dyrehavegaard_ann_fin.pdf

 

 

Bemærk dog forbeholdet, at kommuneplantillægget skal vedtages af politikerne først!
Foreningen har fået kopi af mange indsigelser fra borgere, derudover har alle de andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegård også lavet indsigelser. Vi venter spændt på at høre, hvor mange indsigelser, der er kommet. Gennemgående emner i indsigelserne er: Trafik, byggehøjder og bebyggelsesgrader.
Vores forslag om bro ved Anker Engelundsvej har vundet gehør – i hvert fald herude.

 

Vi har modtaget en opfordring til at støtte bevarelse af Møllen ved Stampen, se vedhæftede fil.

 

På gensyn til generalforsamlingen den 9/4 på Trongårdsskolen. Husk at tilmelde jer senest den 1/4.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Arne Kraglund

0 Comments

Mon

09

Mar

2015

Dagsorden

Den årlige Generalforsamling afholdes den 9. april kl. 19.00 på Trongårdsskolen.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.      Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Teddy Jacobsen.

2.      Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.

4.      Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest den 24. marts 2015.

Bestyrelsen foreslår mindre justeringer i vedtægterne.

7.      Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7.  

Formanden: Arne Kraglund. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jan Steiner og Elisabeth Wagner. Alle  modtager genvalg.

4 suppleanter: Rosemary Bohr, Helle Bendorff,  Hans Kierkegaard og Sebastian Schlicht-Pedersen. Alle modtager genvalg.  Revisor: Helge Saxtorph Kofod og  Revisorsuppleant: Karen Kümmel modtager begge genvalg.

8.      Eventuelt.

 

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil vores borgmester Sofia Osmani fortælle om arbejdet som borgmester, om sine visioner og med garanti også om udviklingsplanerne for Dyrehavegårds jorder.

Aftenen afsluttes som vanligt med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

 

0 Comments

Sat

31

Jan

2015

Læserbrev


Hjortekær Grundejerforening ved Arne Kraglund skriver læserbrev i Det Grønne Område:

Har borgerinddragelse reel betydning?

 

Den 22/1 bringer DGO to af vore centrale indsigelser til planerne om at bygge på området langs Helsingørmotorvejen, nemlig omfanget af bebyggelsen samt trafikforholdene.

 

Når vi vil have byggehøjden nedsat fra 28 m - svarende til 8-10 etager - til 12 m, er det fordi vi ikke vil have det unikke udsyn over markerne fra Hjortekær imod Geels skov ødelagt af en 1½ km lang blok af betonklodser. Hvad det kan ende med, kan man se med byggeriet, der har rejst sig overfor Lyngby Storcenter. Der har byplanudvalget tilladt ”kun” 7 etager.

 

At det ikke er tilstrækkeligt at sige ”ikke højere end DTU”, er fordi lokalplanen for DTU tillader byggeri op til 60-70 m over havniveau; dog må skorstene og teknisk udstyr rage højere op efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen!

 

Ja, men intet byggeri må være synligt i sigtelinierne fra 1,52 m over øverste trin på Eremitageslottet, vil nogen sige. Eremitageslottet ligger 40 m over havet. Lad os lægge 7 m til for at komme op i sigtelinien, som så er i kote 47. Hvordan gøres byggeri på DTU, der når kote 65, usynligt fra slottet? Traceet ligger ca. i kote 35, altså lægges der op til byggeri, der når kote 63. Det siger vi nej til og det skal blive interessant om de politikere, der er valgt til at tjene borgernes interesser, er villige til at stoppe igangværende byggeri, hvis det bliver synligt i sigtelinien.

 

Det er foruroligende, at formanden for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (SPS), med sine udtalelser til DGO tilsyneladende allerede har taget stilling til byggehøjden før indsigelsesperioden er slut. Kan man deraf slutte, at borgerinddragelsen ikke har reel betydning?

 

SPS nævner også, at lavt byggeri vil gå udover det grønne. Ikke iflg vores krav, for vi forlanger bebyggelsesgraden sat ned proportionalt med højden fra 225% til 100%. Måske skal man revurdere hvor meget, der skal plastres til for at sikre det grønne.

 

Det er positivt, at SPS signalerer, at vi ikke skal leve med voldsom trafik på almindelige villaveje. Imidlertid viser de trafikanalyser, der er lavet til planforslagene - efter de foreslåede trafikreguleringer og efter etablering af en letbane – at der om 6 år vil være 3525 flere biler på Rævehøjvej og 1725 flere på Hjortekærsvej. Det er mere end en fordobling på Rævehøjvej og over 60% flere biler på Hjortekærsvej. Disse veje er i byplantermer ikke villaveje, men trafikveje, så SPS kommer ikke til at begå løftebrud. Det skal blive interessant at se, hvordan vore politikere vil sikre de 6-700 børn, som dagligt tager turen hjemmefra i Hjortekær til Trongårdsskolen på netop disse to veje.

 

HVIS man overhovedet skal bygge på Dyrehavgårds marker, så anbefaler vi, at man erstatter den foreslåede cykel/gangbro over motorvejen i forlængelse af Anker Engelundsvej med en vejbro med ramper til motorvejen. For dyrt siger ”eksperterne”. Det tror vi ikke på, for med den vil man kunne spare 1-1½ km intern vej mellem den del af Dyrehavegårds marker, man vil udstykke, og Rævehøjvej henholdsvis Klampenborgvej. Samtidig vil man løse rigtig mange af de trafikproblemer, der allerede er eller kommer. Og et større grønt areal kan efterlades. Mere om dette i vores indsigelse imod byplantillæg 11A.


 

0 Comments

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.