Nyheder 2019

Mon

24

Jan

2022

Nytårshilsen 2022

FIBERNET

Vi har drøftet fibernet med nogle af de andre grundejerforeninger i området. Vi har kontakt til flere selskaber, som har fået øje på vores område.

 

I denne uge havde vi møde med en repræsentant for TDC Net. Han oplyste, at TDC Net i dag er ejet af pensionsselskaber og kun leverer infrastruktur, dvs. forbindelsen i jorden.  Oplægget fra TDC Net er, at hvis de kommer til vores område, så vil alle få tilbudt opsætning af stik indenfor i huset på nærmeste facade til vej. Det vil inkludere hele forbindelsen fra fortov til hus. Man skal altså ikke selv grave kabel ned. Når udrulningen sker, vil det være gratis, og der vil ikke være forpligtelse til at købe bredbånd, TV eller anden service.

Forretningen for TDC Net er, at de kommer til at kontrollere infrastrukturen, dvs. de får en afgift fra den udbyder, husejeren måtte vælge at købe fra. P.t. har TDC Net aftale med 13 udbydere, f.eks. Telia, Hiper, Yousee, Norlys og flere kommer til. Prisniveauet hos udbyderne ligger på ca. 250 kr/md for en 1000 Mbit/s forbindelse.

 

Hvis man via dette link: Tjek om du kan få fiber (tdcnet.dk) tilkendegiver interesse – uden forpligtelser – så kan man bidrage til at fremme, at vi får fiber, og man vil løbende blive informeret fra TDC Net. Via linket er der også mere information om fiberforbindelser.

De, som allerede har kabelforbindelse (co-axial kabel), vil måske spørge, om ikke det er godt nok. Måske lige nu. Fiberteknologien vil på længere sigt have højere kapacitet og mere stabilitet. Med en fiberforbindelse bliver der i praksis lagt et lille rør, og igennem det puster man så en sytrådtynd glasfiber fra fortov til huset, og hvis der er behov for det kan man puste en ny fiber igennem samme rør. Et co-ax kabel kan blive ”træt” pga. korrosion.

 

Vi ved ikke, om en fibertilslutning på et senere tidspunkt end ved en generel udrulning vil være gratis.

Vi fortsætter arbejdet med udbyderne og vil stile efter et informationsmøde for alle i nær fremtid.

Vi opfordrer jer til at tjekke, om naboen er medlem af grundejerforeningen, og hvis ikke så foreslå dem at melde sig ind, via kontaktformularen på hjemmesiden, så vil de også blive løbende informeret.

 

Generalforsamling 2022

Reservér den 28. april 2022 til næste generalforsamling. Vi har lavet en aftale med Dyrehavens nye skovrider, Kim Søderlund, som vil fortælle om det nyeste ift. Dyrehavens udvikling. Vi satser på at kunne gennemføre den som sidst på K-Nord på Trongårdsvej.

 

Godt nytår

Bestyrelsen

V Arne Kraglund


0 Comments

Tue

07

Jan

2020

Nytårshilsen

Kære medlemmer

 

Hermed en hilsen fra bestyrelsen med ønsket om et godt nytår.

 

Juletræer

Husk at der afhentes juletræer mhp. kompostering i den kommende uge, dvs. 6-10 januar. Meldingen er, at de hentes på den dag, hvor der normalt hentes haveaffald. Er man usikker på det, så sæt træet ud på fortovet søndag den 5. om aftenen.

 

Der er flere detaljer på Forsyningens hjemmeside, hvor der i øvrigt er en del andre nyttige informationer.  https://ltf.dk/

 

Læringscentret LIFE

Byggeriet er igang. Centret kommer til at ligge øst for den lille skov ved Novozymes. Hvis I ikke allerede er tilmeldt deres nyhedsbrev, så kan det via på deres hjemmeside:

 

https://life.dk/brug-life/life-laeringscenter-i-lyngby/

 

Fjernvarme på Rævehøjvej

 

Vi ved ikke så meget om det udover, at det var fremføring primært til Force, og at beboerne på Rævehøjvej kunne blive koblet på mod betaling. Forhåbentlig er man snart færdige. Det har været vældig besværligt for beboerne på vejen.

 

Radon

 

Kommunen har for nylig udsendt information via e-boks til alle husstande vedr. problematikken omkring radon. Det er her ved vintertide, at der skal måles radon. Det skyldes at radonniveauet inde som regel er højere, fordi vi ”lukker os inde” i den mørke tid. Der er mange informationer om radon på nettet. Her er f.eks. link til Bolius: https://www.bolius.dk/radonfrithjem

 

Det kan anbefales at få lavet en måling. 

 

Foreningen modtager gerne erfaringer fra medlemmerne om resultater vedr. radonmåling og hvilke forebyggende foranstaltninger man evt. har foretaget.

 

Vejsagen

 

Vi har ikke så meget nyt udover at kommunen arbejder på en langsigtet løsning. Det gælder snerydning og vedligehold. Jeg tror, vi skal være glade for den indsats, der er lavet af de ildsjæle, som koordinerede at få lavet en 3-årig aftale om snerydning. Husk at bakke dem op! Og at ansvaret stadig er grundejers!

 

Støj fra motorvejen

 

Bestyrelsen nedsatte et udvalg, som pt. fokuserer på at få reduceret støjen fra motorvejen i den nordlige ende af Hjortekær. I november havde vi inviteret formanden for Teknik og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, til et møde, hvor vi drøftede kommunens støjhandlingsplan for 2018-2023; vedtaget i august 2019. Der var god forståelse for vores synspunkt om det urimelige i at kommunen har udtaget området nord for Vejporten af planen, dvs. ikke anser støjproblemet stort nok, på trods af at Vejdirektoratet har identificeret det som et af 4 fokuspunkter i kommunen. Her kommer vi til at fortsætte presset selvom vi ved, det bliver et langt sejt træk.

 

Hække

 

Atter skal vi bringe dette emne op. Vi forventer, at der til foråret bliver strammet op fra kommunens side med henblik på, at hæk imod fortov skal klippes, så den holdes inden for skellinjen. Vi er bekendt med, at flere i vores område i efteråret fik påbud om tilbageskæring af hæk imod fortov, og hvis det ikke var sket inden for en given frist, ville det blive gjort for ejers regning.

 

Der er alt for mange hække, som rager helt eller delvist ud over den inderste fliserække. Det er urimeligt, at folk med barnevogne eller rullestole må ud på kørebanen, eller bare at man ikke kan spadsere ved siden af hinanden på fortovet.

 

Begge fliserækker skal være fri plus 20-30 cm. Lygtepælene giver et fingerpeg, de står nemlig uden for skellinjen.

 

Og husk lige at kigge i lokalplanen, hvis I planlægger udskiftning af hegn. For alle gælder, at der skal være levende hegn mod vej, og faktisk også de første 5 m af nabohegn fra fortov.

 

Tip kommunen

 

Kommunen har en indgang, hvor man kan anmelde, huller i veje, stoppede kloakker eller lignende, så det kan indgå i kommunens planlægning over reparationer. Her er et link: https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek

 

Generalforsamlingen

Der er sat dato på årets generalforsamling. 2. april. Reserver dagen. Vi har en aftale med DTU’s direktør, Claus Nielsen, der vil fortælle om udvikling af DTUs campus. Reservér dagen. Invitation kommer.

 

I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra medlemmer, som vil afse lidt tid til at hjælpe med noget af det, der kan bringe værdi for medlemmerne og området. Kontakt formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

 


0 Comments

Tue

26

Feb

2019

Hjortekærsvej/Klampenborgvej. Vinterbekæmpelse. Støjudvalget

Krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej

I 2014 har kommunens konsulentfirma, Viatrafik, udarbejdet en omfattende analyse af trafikforholdene omkring Dyrehavegårds jorder, herunder en evaluering af krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej. Viatrafik skriver bl.a.: ”Krydset er i dag vigepligtsreguleret, hvilket er uhensigtsmæssigt på grund af trafikmængderne samt risikoen for forringet trafiksikkerhed. Det er optimalt, hvis krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej ændres til et signalreguleret kryds eller en rundkørsel.”

LTK havde på den baggrund besluttet at implementere signalregulering, men et antal beboere protesterede imod dette, og LTK besluttede derfor at sætte afgørelsen om signalregulering på standby og evaluere situationen efter et stykke tid.

Desværre har der været et stigende antal færdselsuheld i dette vejkryds, hvor især cyklister er involveret, ligesom fremkommeligheden fra Hjortekærsvej til Klampenborgvej er blevet ydeligere forringet, idet LTK har indsnævret Hjortekærsvej til kun én svingbane mod Klampenborgvej.

Foreningen blev af LTKs forvaltning derfor inviteret til et møde den 22. januar på Rådhuset om sagen sammen med de andre grundejerforeninger øst for Motorvejen. For foreningen deltog Helle Bendorff og Jan Steiner. Som det fremgår af vedhæftede referat fra LTK fremførte vi, at vejkrydset bør udbygges med signalregulering og 2 svingbaner fra Hjortekærsvej mod Klampenborgvej.

 

Vinterbekæmpelse af de private fællesveje mv.

LTKs serviceordning for de private fællesveje havde i mange år fungeret for ca. 3000 husstande i kommunen. Ordningen omfattede vinterbekæmpelse, dvs. snerydning og saltning,  samt renholdelse, dvs. fejning og tømning af vejbrønde.

Desværre blev serviceordningen kendt ulovlig af Ankestyrelsen, hvorefter LTK måtte opsige ordningen og i første omgang overlade vinterbekæmpelse og renholdelse til borgerne.

Dette resulterede for Hjortekær i, at man gennem flere energiske medlemmers indsats fik en privat vinterbekæmpelsesordning stablet på benene.

Parallelt med dette havde vi i foreningen en dialog med LTK om, hvorfor man ikke ville erstatte serviceordningen med en kommunal såkaldt ”§ 83” ordning, idet denne mulighed var nævnt i Ankestyrelsens afgørelse.

I første omgang blev dette afvist af LTK, men efter hjælp fra et af vores medlemmer, der er jurist, fik vi efter henvendelse til Vejdirektoratet overbevist LTK om, at man skulle indføre en § 83 ordning. Derfor implementerede LTK en midlertidig § 83 ordning for vinterbekæmpelse gældende for denne vinter alene.

Men det er endnu ikke afklaret, hvad der fremadrettet skal ske fra LTKs side. Derfor ønskede LTK at høre, hvad vi i Hjortekær Grundejerforening mener, der skal gøres fremover. Vi blev inviteret til et møde med Forvaltningen den 8. februar  på Rådhuset. Fra foreningen deltog Arne Kraglund, Jan Steiner, Hans Kierkegaard og Niels Chr. Ellegaard, se foreningens præsentation vedhæftet.

Overordnet mener vi: Lyngby-Taarbæk Kommune bør udføre vinterbekæmpelse og renholdelse ved en § 83 ordning for private fællesveje, der ikke har en tilsvarende ordning. Betalingsmodellen skal være simpel med en fast ligelig fordeling grundejerne i mellem.

Dette vil sikre en nogenlunde ensartet vinterbekæmpelse og renholdelse overalt. Ved en kommunal § 83 ordning slipper borgerne for at skulle lave kontrakter med entreprenører, opkræve betaling og diskutere med ”gratister”, dvs husejere der ikke vil deltage/betale.

Dog er det muligt, at en kommunal ordning bliver lidt dyrere end en privat, idet LTK har ret til at inkludere administrationsomkostninger i borgernes betaling.

 

Nyt fra støjudvalget. Arne Kraglund skriver:

Kære medlemmer.

Et meget aktivt støjudvalg har for foreningen udarbejdet et gedigent og veldokumenteret indlæg i forbindelse med høringen om kommunens støjhandlingsplan for 2018-2023. Der var frist mandag den 18/2. Det er på 15 sider inkl. bilag. Vi skal her resumere indholdet, men hvis man ønsker det fulde svar, så meld tilbage på denne mail.

Vi har denne gang fokuseret temmelig ensidigt på støjen fra motorvejen, i praksis for at få forbedret forholdene for Hjortekær nord.

COWI, der har lavet udkastet, har helt fjernet Hjortekær fra prioriteringslisten, angiveligt fordi vi var dækket ind af den støjskærm, der blev opsat fra Rævehøjvej til Vejporten. Denne fejl har vi kritiseret, specielt fordi Vejdirektoratet har sat netop denne strækning nord for Vejporten på listen over fokuspunkter, som et af 4 i LTK. De øvrige tre er Lundtofteparken, kollegierne samt ved Jægersborgvej. Vores krav er således, at Hjortekær kommer tilbage på listen. Det mærkelige er, at COWI i stedet har indregnet en støjskærm vest for motorvejen. Den skærmer primært Prebens Vænge og industrikvarteret omkring Nymøllevej.

Desuden opfordrer vi forvaltning og politikerne til at være proaktive ift. den kamp, der er om de penge til støjbekæmpelse, som Vejdirektoratet administrerer. Dem får vi ikke del af, hvis man sidder på hænderne.

Vores stærkeste argument er mængden af belastede personer i Hjortekær Nord. Der er mange belastede boliger, og så er Børnehuset Eremitageparken slet ikke talt med. Der er dagligt over 100 personer i dagtimerne, hvor trafikbelastningen er størst, og institutionens legeplads i den officielle kortlægning er beregnet til at ligge i området 68-73 dB. Dette skal ses i forhold til, at den beregnede værdi er en årsmiddelværdi, og at grænseværdien er 58 dB. Hvad mon støjniveauet så er i dagtimerne, når vinden er i vest?

Desuden har WHO netop udgivet en ny anbefalet grænseværdi – nu på 53 dB, og det skyldes, at det efterhånden er velkendt at trafikstøj har skadelig effekt på helbred for os alle – og børns kognitive evner.

Herudover har vi fat i støj og svineri fra rastepladsen ved Storkereden, og vi gør opmærksom på, at Dyrehaven inkl. Mølleådalen er naturattraktion med fredning og på UNESCO verdenskulturarvliste. Der er en vejledende grænseværdi for rekreative områder på 53 dB.

Endelig kritiserer vi, at man ikke behandler den stigende trafik, vi kan forvente de kommende år som følge af byggeriet i traceet, Novozymes og den voldsomme vækst på DTU.

Afhængig af hvordan vores høringssvar bliver behandlet ift. den endelige støjhandlingsplan, vil vi følge op. 

§ 83 ver 1.1.pdf
Adobe Acrobat Document 302.3 KB
Referat fra dialogmøde 22.1.2019 med Gru
Adobe Acrobat Document 446.4 KB

0 Comments

Thu

07

Feb

2019

Nyhedsbrev fra LTK og invitation fra Novozymes

Kære medlemmer

Se vedhæftede filer.

Mange hilsener Bestyrelsen 

Novozymes invitation.pdf
Adobe Acrobat Document 686.7 KB
2019 februar nyhedsbrev vedr. Dyrehavegå
Adobe Acrobat Document 3.1 MB

0 Comments

Tue

15

Jan

2019

Trafik og Vinterbekæmpelse

 Trafik

Foreningens bestyrelse er inviteret til et dialogmøde med kommunen om trafikproblemer, især om hvordan krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej skal udformes. Det er foreningens opfattelse, at krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej skal udformes som et lyskryds pga. forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed, med to baner fra Hjortekærsvej til Klampenborgvej.

 

Trafikstøj

Som nævnt i den tidligere nyhedsmail er der en ny høring vedr. trafikstøj. Her er link til høringsportalen, og vi opfordrer alle til at bidrage enten direkte til LTK eller til foreningens støjudvalg.

http://www.ltk.dk/hoering-af-stoejhandlingsplan-2018-2023-trafikken-i-lyngby-taarbaek-kommune

 

Vinterbekæmpelse og renholdelse

Kommunen har også inviteret bestyrelsen til et møde om den fremtidige vinterbekæmpelse og renholdelse af de private fællesveje. Vi vil arbejde hårdt for, at der bliver mulighed for, at kommunen overtager grundejernes pligter mht. til vinterbekæmpelse og renholdelse for de private fællesveje, der ikke har en tilsvarende privat ordning.


0 Comments

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.