Hjortekærsvej/Klampenborgvej. Vinterbekæmpelse. Støjudvalget

Krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej

I 2014 har kommunens konsulentfirma, Viatrafik, udarbejdet en omfattende analyse af trafikforholdene omkring Dyrehavegårds jorder, herunder en evaluering af krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej. Viatrafik skriver bl.a.: ”Krydset er i dag vigepligtsreguleret, hvilket er uhensigtsmæssigt på grund af trafikmængderne samt risikoen for forringet trafiksikkerhed. Det er optimalt, hvis krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej ændres til et signalreguleret kryds eller en rundkørsel.”

LTK havde på den baggrund besluttet at implementere signalregulering, men et antal beboere protesterede imod dette, og LTK besluttede derfor at sætte afgørelsen om signalregulering på standby og evaluere situationen efter et stykke tid.

Desværre har der været et stigende antal færdselsuheld i dette vejkryds, hvor især cyklister er involveret, ligesom fremkommeligheden fra Hjortekærsvej til Klampenborgvej er blevet ydeligere forringet, idet LTK har indsnævret Hjortekærsvej til kun én svingbane mod Klampenborgvej.

Foreningen blev af LTKs forvaltning derfor inviteret til et møde den 22. januar på Rådhuset om sagen sammen med de andre grundejerforeninger øst for Motorvejen. For foreningen deltog Helle Bendorff og Jan Steiner. Som det fremgår af vedhæftede referat fra LTK fremførte vi, at vejkrydset bør udbygges med signalregulering og 2 svingbaner fra Hjortekærsvej mod Klampenborgvej.

 

Vinterbekæmpelse af de private fællesveje mv.

LTKs serviceordning for de private fællesveje havde i mange år fungeret for ca. 3000 husstande i kommunen. Ordningen omfattede vinterbekæmpelse, dvs. snerydning og saltning,  samt renholdelse, dvs. fejning og tømning af vejbrønde.

Desværre blev serviceordningen kendt ulovlig af Ankestyrelsen, hvorefter LTK måtte opsige ordningen og i første omgang overlade vinterbekæmpelse og renholdelse til borgerne.

Dette resulterede for Hjortekær i, at man gennem flere energiske medlemmers indsats fik en privat vinterbekæmpelsesordning stablet på benene.

Parallelt med dette havde vi i foreningen en dialog med LTK om, hvorfor man ikke ville erstatte serviceordningen med en kommunal såkaldt ”§ 83” ordning, idet denne mulighed var nævnt i Ankestyrelsens afgørelse.

I første omgang blev dette afvist af LTK, men efter hjælp fra et af vores medlemmer, der er jurist, fik vi efter henvendelse til Vejdirektoratet overbevist LTK om, at man skulle indføre en § 83 ordning. Derfor implementerede LTK en midlertidig § 83 ordning for vinterbekæmpelse gældende for denne vinter alene.

Men det er endnu ikke afklaret, hvad der fremadrettet skal ske fra LTKs side. Derfor ønskede LTK at høre, hvad vi i Hjortekær Grundejerforening mener, der skal gøres fremover. Vi blev inviteret til et møde med Forvaltningen den 8. februar  på Rådhuset. Fra foreningen deltog Arne Kraglund, Jan Steiner, Hans Kierkegaard og Niels Chr. Ellegaard, se foreningens præsentation vedhæftet.

Overordnet mener vi: Lyngby-Taarbæk Kommune bør udføre vinterbekæmpelse og renholdelse ved en § 83 ordning for private fællesveje, der ikke har en tilsvarende ordning. Betalingsmodellen skal være simpel med en fast ligelig fordeling grundejerne i mellem.

Dette vil sikre en nogenlunde ensartet vinterbekæmpelse og renholdelse overalt. Ved en kommunal § 83 ordning slipper borgerne for at skulle lave kontrakter med entreprenører, opkræve betaling og diskutere med ”gratister”, dvs husejere der ikke vil deltage/betale.

Dog er det muligt, at en kommunal ordning bliver lidt dyrere end en privat, idet LTK har ret til at inkludere administrationsomkostninger i borgernes betaling.

 

Nyt fra støjudvalget. Arne Kraglund skriver:

Kære medlemmer.

Et meget aktivt støjudvalg har for foreningen udarbejdet et gedigent og veldokumenteret indlæg i forbindelse med høringen om kommunens støjhandlingsplan for 2018-2023. Der var frist mandag den 18/2. Det er på 15 sider inkl. bilag. Vi skal her resumere indholdet, men hvis man ønsker det fulde svar, så meld tilbage på denne mail.

Vi har denne gang fokuseret temmelig ensidigt på støjen fra motorvejen, i praksis for at få forbedret forholdene for Hjortekær nord.

COWI, der har lavet udkastet, har helt fjernet Hjortekær fra prioriteringslisten, angiveligt fordi vi var dækket ind af den støjskærm, der blev opsat fra Rævehøjvej til Vejporten. Denne fejl har vi kritiseret, specielt fordi Vejdirektoratet har sat netop denne strækning nord for Vejporten på listen over fokuspunkter, som et af 4 i LTK. De øvrige tre er Lundtofteparken, kollegierne samt ved Jægersborgvej. Vores krav er således, at Hjortekær kommer tilbage på listen. Det mærkelige er, at COWI i stedet har indregnet en støjskærm vest for motorvejen. Den skærmer primært Prebens Vænge og industrikvarteret omkring Nymøllevej.

Desuden opfordrer vi forvaltning og politikerne til at være proaktive ift. den kamp, der er om de penge til støjbekæmpelse, som Vejdirektoratet administrerer. Dem får vi ikke del af, hvis man sidder på hænderne.

Vores stærkeste argument er mængden af belastede personer i Hjortekær Nord. Der er mange belastede boliger, og så er Børnehuset Eremitageparken slet ikke talt med. Der er dagligt over 100 personer i dagtimerne, hvor trafikbelastningen er størst, og institutionens legeplads i den officielle kortlægning er beregnet til at ligge i området 68-73 dB. Dette skal ses i forhold til, at den beregnede værdi er en årsmiddelværdi, og at grænseværdien er 58 dB. Hvad mon støjniveauet så er i dagtimerne, når vinden er i vest?

Desuden har WHO netop udgivet en ny anbefalet grænseværdi – nu på 53 dB, og det skyldes, at det efterhånden er velkendt at trafikstøj har skadelig effekt på helbred for os alle – og børns kognitive evner.

Herudover har vi fat i støj og svineri fra rastepladsen ved Storkereden, og vi gør opmærksom på, at Dyrehaven inkl. Mølleådalen er naturattraktion med fredning og på UNESCO verdenskulturarvliste. Der er en vejledende grænseværdi for rekreative områder på 53 dB.

Endelig kritiserer vi, at man ikke behandler den stigende trafik, vi kan forvente de kommende år som følge af byggeriet i traceet, Novozymes og den voldsomme vækst på DTU.

Afhængig af hvordan vores høringssvar bliver behandlet ift. den endelige støjhandlingsplan, vil vi følge op. 

§ 83 ver 1.1.pdf
Adobe Acrobat Document 302.3 KB
Referat fra dialogmøde 22.1.2019 med Gru
Adobe Acrobat Document 446.4 KB

Write a comment

Comments: 0

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.