Gode råd fra Foreningen

Spørgsmål & Svar

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 

 

 Brug af motorplæneklippere - motorsave- og andre støjende haveredskaber bedes foregå med omtanke for ens nabo og de omkringboende.

 

 

 

Afbrænding af haveaffald er forbudt i byzone dvs. Hjortekær, jf. ”Affaldsbekendtgørelsen”.

 

 Se mere her: Beredskab Øst

 

 

 

Parkering se reglerne her: http://www.ltk.dk/parkeringsregler

 

  

 

Ved færdsel på vore veje i det indre Hjortekær gælder der en anbefalet hastighedsbegrænsning på 40 km/t, øvrigt skal man altid rette sig efter færdselsloven.

 

 

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

 

 Hække og al beplantning skal skæres tilbage til skel, så fortove er farbare i deres fulde bredde.

 

  

 

Om vinteren skal der foretages snerydning og glatføre bekæmpelse af fortov og vej af grundejeren til vejmidte på alle veje. Hvor Kommunen ikke rydder og gruser, er det grundejerens ansvar at rydde sne, se detaljer på Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Når vinteren kommer

 

 

 

 Fejlmelding af gadebelysning tlf. 72 10 21 60: Klik her for DONG

 

  

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60. Klik her for Lyngby Forsyning

 

1: Kan Hjortekær Grundejerforening kontaktes vedrørende individuelle spørgsmål, for eksempel individuelle byggetilladelser eller nabosamvær ?

 

Hjortekær Grundejerforening kan altid kontaktes - dog er bestyrelsen ikke et klageorgan, ligesom bestyrelsen ej heller kan give forhåndsgodkendelser. I forhold til nabosamvær er det vigtigt altid at have en god og åben dialog med sine naboer.

 

2a: Hvem har vedligeholdelsespligten på private veje?

 

Ejerne af de til den private fællesvej grænsende ejendomme har vedligeholdelsespligten. Nogle "veje" har tegnet en vedligeholdelseskontrakt med kommunen.

 

Teknik og Miljø LTK.

 


2b: Hvordan opretter man et vejlav?

 

Man indkalder til et "stiftende" møde, hvor man bliver enige om vejlavets vedtægter. Forslag til standardvedtægter kan downloades HER

 

(NB. Grundejerforeningen organiserer ikke vejlav, dette skal gøres lokalt)

 


3: Hvem fjerner sne om vinteren? Hvad koster det? Hvordan opkræves pengene?

 

På private fællesveje skal grundejerne foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortov og kørebane.

 

Kommunen har forskellige servicetilbud mod betaling. Venligst kontakt Teknik og Miljø på telefon nr. 45 97 35 00: Teknik og Miljø LTK.

 

 

4: Hvor stor en andel husejere på en vej skal gå med for at man kan oprette vejlaug?

 

Det er der ingen regler for.

 


5: Hvordan tegner man aftale med kommunen om vedligeholdelse, snerydning o. lign.? Hvad koster det?

 

Venligst Kontakt: Teknik og Miljø LTK.

 


6: Kan man få kommunen til at overtage en vej? Hvad koster det?

 

Kommunen overtager ikke private fællesveje som offentlige veje. Såfremt vejen sættes i stand svarende "en ny vej", kan der tegnes en vedligeholdelseskontrakt med kommunen.

 


7: Hvilke regler gælder der for vedligeholdelse af fortove, hvor disse ikke er flisebelagte?

 

Fortovene skal renholdes for ukrudt og vedligeholdes med grus så overfladen er plan og fast. Der må ikke udlægges stenmateriale (perlesten, ærtesten m.m.) som overfladebelægning.

 


8: Hvem har ansvaret for belysningen på private veje?

 

DONG. Eventuelle mangler til Teknik og Miljø tlf. 45 97 35 00 eller fejlmeld on-line til DONG: Fejlmelding af vejbelysning

 


9: Kan beboerne på en privat vej - forudsat enige og ved selvfinansiering -lave trafikregulering, f.eks. afspærring i den ene ende eller ensretning eller lignende?

 

Projektet skal fremsendes til Teknisk Forvaltning og godkendes af Lyngby Politi og af Teknisk Udvalg. Kommunen er i gang med at udarbejde en "Trafikplan".

 


10: Hvis en beboer ikke opfylder sine pligter, vedligehold af fortov, klipning af hæk mod fortov mv. hvem har så tilsynspligten?

 

Kommunen. Tilsynet foretages af kommunens Vejvæsen, telefon nr. 45 28 52 20. Kontakt: Teknik og Miljø LTK.

 

Læs om grundejerens pligter, beskæring af træer mod vej og klipning af hække her.

 


11: Hvor tit er der vejsyn? Hvor finder man resultatet?

 

Vi må ikke kalde det et vejsyn, men en vejbesigtigelse. Foretages hvert år i april måned. Der informeres om vejbesigtigelsen i lokalavisen og grundejerforeninger, vejlaug m.m får pr. brev besked om tidspunkterne for afholdelsen. Resultatet af vejbesigtigelsen sendes til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Vejbesigtigelsen kan rekvireres hos Teknisk Service. Kontakt: Teknik og Miljø LTK.

 


12: Hvortil skal man indberette "fejl og mangler"/huller o. lign ved veje?

 

Kommunens Vejvæsen på telefon nr. 45 28 52 20. Teknik og Miljø LTK.

 

 

13: Kan man pålægge en grundejer en særlig afgift for slid på vej, som følge af mange transporter?

 

Såfremt istandsættelsen foretages som et samlet arbejde efter påbud fra kommunen, kan der ved fordelingen pålægges ejendomme en merandel af udgiften til istandsættelsen efter benyttelsesmåden.

 

 

14: Vejbelysning?

 

Vejbelysningen forestås af DONG tlf. 72 10 20 30. Fejlmeld on-line her til DONG: Fejlmelding af vejbelysning

 

 

15: Rotter, ræve, katte, hvepse og andre skadedyr: Kontakt: Teknik og Miljø LTK.

 

 

16: Dagrenovation, se Lyngby Forsynings hjemmeside: https://ltf.dk/

 

 

Send gerne mail til bestyrelsen vedr. denne sides indhold, brug kontaktformularen.

 

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.