Spørgsmål & Svar

1: Kan Hjortekær Grundejerforening kontaktes vedrørende individuelle spørgsmål, for eksempel individuelle byggetilladelser eller nabosamvær ?

 

Hjortekær Grundejerforening kan altid kontaktes via e-mail - dog er bestyrelsen ikke et klageorgan, ligesom bestyrelsen ej heller kan give forhåndsgodkendelser. I forhold til nabosamvær er det vigtigt altid at have en god og åben dialog med sine naboer.

 

2a: Hvem har vedligeholdelsespligten på private fællesveje?

 

Ejerne af de til den private fællesvej grænsende ejendomme har vedligeholdelsespligten. Nogle "veje" har tegnet en vedligeholdelseskontrakt med kommunen, men i 2019 vil kommunen opsige alle vedligeholdelseskontrakter.

 

Bemærk, at LTK i 2023 overtager en stor del af de private fællesveje, læs mere om dette her:

Optagelse af private fællesveje | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)

 


 2b: Hvordan opretter man et vejlaug?

 

Man indkalder til et "stiftende" møde, hvor man bliver enige om vejlavets vedtægter.

 

(NB. Grundejerforeningen organiserer ikke vejlaug, dette skal gøres lokalt for den enkelte vej(e)

 

 

2c: Hvor skal man henvende sig mht. brug af vejarealer, fortov mv.?

 

Læs her på kommunens hjemmeside vedr. private fællesveje:  LTK

 

Eller på Borger.dk: Om vejarealer, fortov mv.

 


3: Hvem fjerner sne om vinteren på private fællesveje?

 

På private fællesveje skal grundejerne foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortov og kørebane. Kommunen har opsagt servicetilbud om snerydning mv.

 

 

4: Hvor stor en andel husejere på en vej skal gå med for at man kan oprette vejlaug?

 

Det er der ingen regler for.

 
5: Hvordan tegner man aftale med kommunen om vedligeholdelse, snerydning o. lign.? Hvad koster det?

 

Læs om private fællesveje her:

Private fællesveje | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)

 


6: Kan man få kommunen til at overtage en privat fællesvej? Hvad koster det?

 

Kommunen overtager normalt ikke private fællesveje som offentlige veje.

 


7: Hvilke regler gælder der for vedligeholdelse af fortove?

 

Fortovene skal renholdes for ukrudt og vedligeholdes med grus så overfladen er plan og fast:  LTK

 


8: Hvem har ansvaret for belysningen på vore veje?

 

Læs på LTKs hjemmeside om vejbelysning, fejlmelding mv.:

 

Om vejbelysning

 


9: Kan beboerne på en privat vej - forudsat enige og ved selvfinansiering -lave trafikregulering, f.eks. afspærring i den ene ende eller ensretning eller lignende?

 

Projektet skal fremsendes til Teknisk Forvaltning og godkendes af Lyngby Politi og af Teknisk Udvalg. Kommunen er i gang med at udarbejde en "Trafikplan".

 


10: Hvis en beboer ikke opfylder sine pligter, vedligehold af fortov, klipning af hæk mod fortov mv. hvem har så tilsynspligten?

 

Kommunen. Tilsynet foretages af kommunens Vejvæsen, telefon nr. 45 28 52 20.

 

Læs om grundejerens pligter, beskæring af træer mod vej og klipning af hække her.

 


11: Hvor tit er der vejsyn? Hvor finder man resultatet?

 

Vi må ikke kalde det et vejsyn, men en vejbesigtigelse. Foretages hvert år i april måned. Der informeres om vejbesigtigelsen i lokalavisen og grundejerforeninger, vejlaug m.m får pr. brev besked om tidspunkterne for afholdelsen. Resultatet af vejbesigtigelsen sendes til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Vejbesigtigelsen kan rekvireres hos Teknisk Service.

 


12: Hvortil skal man indberette "fejl og mangler"/huller o. lign ved veje?

 

Kommunen har en hjemmeside "Tip Kommunen", hvor man kan rapportere huller i vejen mv. Desuden er der en APP, som man kan downloade til sin smartphone, hvor man let kan sende fotos mv og rapportere.

 

Kommunens Vejvæsen på telefon nr. 45 28 52 20.

 

 

13: Kan man pålægge en grundejer en særlig afgift for slid på vej, som følge af mange transporter?

 

Såfremt istandsættelsen foretages som et samlet arbejde efter påbud fra kommunen, kan der ved fordelingen pålægges ejendomme en merandel af udgiften til istandsættelsen efter benyttelsesmåden.

  

 

14: Rotter, ræve, katte, hvepse og andre skadedyr

 

Man har pligt til at anmelde rotter Se her: Anmeld rotter

 

 

15: Dagrenovation, vandforsyning og spildevand, se Lyngby Forsynings hjemmeside: 

Lyngby Taarbæk Forsyning

 

 

Send gerne mail til bestyrelsen vedr. denne sides indhold, brug kontaktformularen.

 

Passwordbeskyttede områder på hjemmesiden, e-

mailordning og nyhedsmails er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

Vedrørende beskæring af træer og buske. Læs her: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt til Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  e-mailordning her.