Hjortekærs Historie fra Erik Jeppesen

Hjortekærs historie går langt tilbage i tiden, idet den første tilstedeværelse af mennesker kan spores helt tilbage til omkring år 4000 f.Kr.. Dette bekræftes af de mange fund af flintredskaber og af gravhøjene på Dyrehavegårds jorder og ”Rævehøj” og ”Lille Rævehøj” ved Helsingørmotorvejen. Fund fra jern – og broncealderen vidner om, at vort område har været beboet op gennem tiderne.

 

Da den første del af vores by er opstået langs Lundtoftevej ved den røde låge til Dyrehaven, har det været oplagt og naturligt at kalde byen for Hjortekær efter den nærliggende sø: ”Hjortekæret”.

 

Hjortekærs jorder tilhørte Dyrehavegård samt gårde i Lundtofte, og de har været dyrket som agerland, indtil udstykningerne for alvor begyndte i 1882-83, hvor Dyrehavegård solgte grunde til gartnerier og villabebyggelse i Hjortekærs nordlige del. Lundtoftevej var dengang den eneste forbindelse til Lyngby, Lundtofte,Stampen og Rådvad, og i takt med udstykningerne op gennem årene har byen herefter fået udbygget sit vej – og kloaknet.

 

Hjortekær blev en gartneri – og villaby med lokalbutikker og få håndværksvirksomheder. Således var der f. eks. 10 gartnerier og jordbrug i 1924, og grøntsager, frugter, bær og blomster blev solgt på Grønttorvet i København eller direkte til forbrugerne.

 

I 1950`erne begyndte nedlæggelsen af gartnerierne, bl.a. som følge af den voksende og tyngende ejendomsbeskatning, og jorderne blev udstykket til villabebyggelse m.v.. Ligeledes har den halve snes forretninger, som var blevet etableret i Hjortekær efterhånden måttet give op.

 

I dag har vi en by med udpræget beboelse - med gamle og nye huse blandet imellem hinanden og tillige nogle større, sammenhængende bebyggelser, nogle videnskabelige institutter, enkelte erhvervsvirksom- heder og forretninger og det nedlagte Fortunfort, som afgrænser vort område mod syd. Hjortekær frem- træder som en venlig og grøn by med mange smukke huse, træer og beplantninger – mod øst kantet af den flotte kastanjealle i skellet mod Dyrehaven, mod nord af Mølleåen og mod syd af de åbne marker.

 

Hjortekær er efterhånden fuldt udbygget og et meget eftertragtet sted at bo og leve.

 

BEBYGGELSEN.

Det ældste hus i Hjortekær er skovfogedboligen ”Hjortekærhus” på Lundtoftevej 306 ved den røde låge. Det er omtalt helt tilbage i 1675 – men det har naturligvis ændret form flere gange i tidens løb. Overfor ”Hjortekærhus” byggedes to beboelseshuse: ”Rotenborg” og ”Slagterlængen” i begyndelsen af 1800-tallet, og i 1877 blev ”Stampeskovhus” på Svenskevejen 1 bygget til skovløberne. Med udstykningerne begyndende i 1882-83 blev der opført huse langs Lundtoftevej og sydpå i Hjortekær.

 

Fortunfortet bev bygget i 1891-93 som led i Københavns befæstning.

 

Landmålerskolen med det markante 22 m høje landmålertårn blev etableret i 1913.

 

”Den røde mur” på hjørnet af Hjortekærsvej og Lundtoftevej er med stor sandsynlighed opført af mursten fra nedrivningen af kvindefængslet på Christianshavn i 1928. Murstenene stammer fra et gammelt teglværk: Mariakirchen ved Lubeck, og man kan se prægemærket – hjerte med M – i mange af stenene.

 

Elementbyen er bygget i 1946-47 af AAB og består af 195 lejligheder, forretning og vaskeri m.v.. På de dejlige, store friarealer ligger nogle af Hjortekær Tennisklubs baner.

 

De 24 kunstnerhuse på Gadevangen er udført som selvbyggeri af billedhuggere, kunstmalere og arkitekter i 1953-54.

 

Skibsteknisk Laboratorium ved Rævehøjvej/Hjortekærsvej med sit ca.250 m lange bassin blev bygget i 1958-59 – og er senere udvidet med en administrationsfløj og med Dansk Marine Institut.

 

Professor Ostenfeld – kollegiet på Rævehøjvej blev opført i 1968-69, og det har plads til ca. 300 unge mennesker.

 

Eremitageparken er fra 1969-71 med Lyngby-Tårbæk kommune som bygherre. Der er ca. 408 lejligheder og 127 rækkehuse, vaskeri, børneinstitution, restaurant og forretning m.v..

 

Lavenergihusene på Prøvekæret er fra 1978 og opført som forsøgshuse med forskellige materialer og energiformer under Laboratoriet for Varmeisolering på DTU i samarbejde med forskellige arkitekter og entreprenørfirmaer.

 

Rævehøjparken ved Rævehøjvej/Eremitageparken er bygget i 1980-81 og omfatter ca. 90 ungdoms- boliger i de 3-etages blokke og 89 rækkehuse samt en børneinstitution.

 

ATV-instituttet – Akademiet for Tekniske Videnskaber – har til huse i en gammel, stor og flot villa på en stikvej til Lundtoftevej.

 

BEGIVENHEDER m.v. i Hjortekær.

Der kan henvises til bogen ”Hjortekær”, som Hjortekær Grundejerforening udgav i 1984 og til beretningen om ”Den gamle gartner i Hjortekær” i Lyngby-bogen 1986.

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.